inloggen

HET LIED VAN MOZES NA DE DOORTOCHT VAN DE ZEE

Ik wil u zingen Heer, zo hoog verheven,
paarden en ruiters in de zee gedreven.
De Heer is mijn sterke Helper, kracht en Psalm,
wees niet bevreesd, want Ik strijd voor U, blijf kalm.
Hij is mij tot heil geweest, ook in angsten,
maar buiten Hem, geraakte ik ten bangste.
Hij is mijn God, zeer hoog verheerlijk ik Hem,
de God mijn vaders, Hem prijs ik met mijn stem.

God is mijn krijgsheld, Adonai is Zijn Naam.
vernietigt Farao, met zijn hele faam.
Het keurkorps van wagenhelden in de zee,
het overspoelde hen en nam alles mee.
Zij verzonken in de diepte als een steen,
men vocht maar niemand ontkwam, er was er geen!
Uw Rechterhand, Heer, is heerlijk door Uw kracht,
Gij verplettert hen, die om Uw Liefde lacht.

Uw Majesteit verbrak daar hun tegenstand,
Gij liet Uw toorngloed los, stoppels op het land.
Wateren wild, door de adem van Uw neus,
stonden wederzijds als muren furieus!
Het water verstolde in het hart der zee,
Mozes riep:’Kom nu allemaal met mij mee.’
De vijand zei:’Haal in, deze buit is ons,’
God liet de muren vallen het was een plons.

Hij blies zeer krachtig met Zijn Adem in zee,
zij zonken als stenen, allen naar benee.
Wie is er toch als Gij, God aller goden,
ieder kind van God komt tot U gevloden.
Vreselijk en zeer roemrijk zijn Uw daden,
mooi, Groots en vol van raadselen Uw paden.
Gij strekte Uw Rechterhand daar met krachten,
zij verzwolgen hen, die toen om Hem lachten!

Gij leidde Uw volk, door Vaste Hand verlost,
en het heeft hen, geen druppeltje bloed gekost!
Gij leidde Uw volk tot in Uwe Woning,
door allen geëerd als de Grote koning!
Volken die woonden rondom de heuvelen,
zagen de Kanaänieten sneuvelen.
Edom, Moab en Filistijnen, schrikken,
God zegt:’Jullie zijn een stel dwazeriken.’

Laat Mijn volk nu door deze streken trekken,
niets zal u dan deren of zelfs bedekken.
Uw machtige arm zou hen doen verstenen,
het volk trok door zee, niet één schram aan tenen.
Gij brengt hen thuis op de berg van het erfdeel,
zij betreden Uw Woning in haar geheel.
Het Heiligdom door Uw Sterke Hand gesticht,
is daar, waar Gij Heerst voor Eeuwig in Het Licht.

Jiooda.

Vergelijkbare gedichten